ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1.  Η εταιρία  χρωμάτων «Druckfarben Ελλάς ΑΕΒΕ» [στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρεία»] και η εταιρεία «Αφοί Κωνσταντινίδη και ΣΙΑ ΟΕ» [στο εξής: «Συνεργαζόμενη Εταιρεία»] διοργανώνουν διαγωνισμό [στο εξής: «Διαγωνισμός»] για την ανάδειξη, ύστερα από κλήρωση, τριών (3) νικητών με έπαθλο, για έκαστο νικητή,  ελαιοχρώματα KRAFT Master αξίας 200€, λιανικής τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε αποχρώσεις κατ’ επιλογή των νικητών  [στο εξής: «Δώρο»]. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό στο site mychroma.gr και θα συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής της Kraft-Paints, αναρτημένη στο http://goo.gl/forms/gcWYiGrC6BUxNlyG2, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
  2.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές. Εξαιρούνται οι σύζυγοι και συγγενείς μέχρι πρώτου βαθμού, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και του υπαλληλικού προσωπικού της Διοργανώτριας Εταιρείας  και των εταίρων και του υπαλληλικού προσωπικού της Συνεργάτιδος Εταιρείας.
  3.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, με επίσκεψη στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της mychroma.gr ή στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα εγγραφής της Kraft-Paints. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους στην φόρμα. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους έξοδα και τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
  4.    Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει  τριάντα (30) ημέρες, από 23/6/2016 έως 23/7/2016. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας, παρουσία 3μελούς επιτροπής, αποτελούμενης από στελέχη της Διοργανώτριας Εταιρείας. Θα κληρωθούν τρείς (3) νικητές, καθώς και τρείς (3) επιλαχόντες, για την περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του ή ακυρωθεί ως τέτοιος, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Η παραλαβή του Δώρου από τους νικητές θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης της εταιρείας Druckfarben Ελλάς ΑΕΒΕ με τους νικητές.
   5.    Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα «www.mychroma.gr» και στο Facebook fanpage mychroma, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα ονοματεπώνυμα των Επιλαχόντων δεν θα ανακοινωθούν κατ’ αρχήν, θα παραμένουν όμως σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας Εταιρίας, για την ασφάλεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οπότε και θα τους ενημερώνει αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου.
  6.    Οι νικητές μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να αρνηθούν την παραλαβή του Δώρου, οπότε κι αυτόματα αποχαρακτηρίζονται από νικητές. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε  τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό . Η μη εμφάνιση νικητή για παραλαβή του Δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωσή του περί ανακήρυξης του ως νικητή ή η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται και την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.
  7.    Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν διαμένει στην Ελλάδα ή/και είναι κάτω των 18 ετών ή/και εργάζεται στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο δύο (2) ανωτέρω, ή/και είναι σύζυγος ή α’ βαθμού συγγενικό πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και του υπαλληλικού προσωπικού της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των εταίρων και του υπαλληλικού προσωπικού της Συνεργάτιδος Εταιρείας, ή/και δεν είναι επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής ή/και αρνηθεί να ανακηρυχθεί νικητής σε οποιαδήποτε θέση, το Δώρο που αντιστοιχεί στη θέση που κατέλαβε, το παραλαμβάνει ο αντίστοιχος επιλαχών, εφόσον πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δηλαδή διαμένει στην Ελλάδα, είναι άνω των  18 ετών, δεν είναι σύζυγος ή α’ βαθμού συγγενής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και του υπαλληλικού προσωπικού της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των εταίρων και του υπαλληλικού προσωπικού της Συνεργάτιδος Εταιρείας, και είναι επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής.
   8.    Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας, ενδεικτικά, τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό τους σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
  9.    Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης των Δώρων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του νικητή ή τρίτου που σχετίζεται με το Δώρο.
  10.    Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
  11.    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
  13.    Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα έναντι παντός προσώπου και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων των Νικητών στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν α) για τον Διαγωνισμό από την Διοργανώτρια Εταιρία, οι οποίες κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν δια μη αυτοματοποιημένων μέσων,  μόνον για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, και β) για την αποστολή στους Συμμετέχοντες από την Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερωτικών επιστολών (newsletters) και γενικότερα μηνυμάτων από την ιστοσελίδα mychroma.gr.  Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας εξ’ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Διοργανώτρια Εταιρεία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
  14.    Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
  15.    Η Διοργανώτρια Εταιρία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
  16.    Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό δια της Συνεργαζόμενης Εταιρείας με σχετική αναφορά στο Site ή/και στην ιστοσελίδα mychroma.gr. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των Δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρείας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
  17.    Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
  18.    Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Vivechrom LOGO NEWΗ Vivechrom, μέλος της Akzonobel, ανανεώνεται, διαχέοντας τη τεχνογνωσία του ομίλου στην ελληνική αγορά!

Η Vivechrom, η μεγαλύτερη εταιρία χρωμάτων στην Ελλάδα, μέλος του πολυεθνικού ομίλου AkzoNobel, ανανεώνεται και παρουσιάζει τη Νέα της δυναμική Εταιρική Ταυτότητα, η οποία αποτελείται από το νέο μοντέρνο λογότυπο και τις νέες ελκυστικές συσκευασίες που ξεχωρίζουν και βοηθούν τους καταναλωτές στην αναζήτηση των προϊόντων!

Με 82 χρόνια συνεπούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στην Ελληνική αγορά, το όνομα Vivechrom συνδέεται με την Κορυφαία Ποιότητα & Συνέπεια στα οικοδομικά χρώματα. Η Vivechrom διαθέτει προϊόντα αξιόπιστα και εύκολα στη χρήση, που προσφέρουν στον καταναλωτή ένα όμορφο αποτέλεσμα και προστασία που διαρκεί. Η συνέπειά της και οι άριστες υπηρεσίες που προσφέρει στην εξυπηρέτηση των συνεργατών της, έχουν ως αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται όλοι οι πελάτες, χρωματοπώλες, επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές και ιδιώτες από γενιά σε γενιά!

3M Logo - RGB Pro Size Η 3Μ Ελλάς, πρωτοπόρος εταιρεία σε προϊόντα καινοτομίας και με    ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων για τον Καταναλωτή και τον Επαγγελματία, συμμετείχε στην Έκθεση «Χρώμα & Διακόσμηση- Tools» που πραγματοποιήθηκε από 8 έως 11 Μαΐου 2014, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Σ’ ένα περίπτερο μοντέρνου ύφους και υψηλής αισθητικής- το οποίο απέπνεε την κουλτούρα καινοτομίας της εταιρείας-  παρουσιάστηκαν σημαντικές προϊοντικές κατηγορίες, όπως Αυτοκόλλητες Ταινίες και Κόλλες, Βιομηχανικά Λειαντικά, Προϊόντα Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Σκαφών Αναψυχής, Αντηλιακές Μεμβράνες, Εργαλεία, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Προϊόντα Πυροπροστασίας, Προϊόντα Οδικής Σήμανσης καθώς και Προϊόντα Do It Yourself (DIY).

PPG logo

Η PPG Industries εγκαινίασε πρόσφατα τις νέες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, διοργανώνοντας μια λαμπερή γιορτή για τους εκλεκτούς συνεργάτες της.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους νέους διοικητικούς χώρους, το νεοσύστατο κέντρο εκπαίδευσης και τις λοιπές σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ηγετικά στελέχη του ομίλου από την Ευρώπη και την Αμερική για να καλωσορίσουν τους περίπου 200 προσκεκλημένους και να μοιραστούν μαζί τους το όραμα και τις προσδοκίες τους για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον. cropped PPG
Η PPG, που ιδρύθηκε το 1883, έχει έδρα το Pittsburg των ΗΠΑ, είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και συνεχίζει την επιτυχή δραστηριότητα της σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελώντας έναν κορυφαίο όμιλο με παρουσία σε περίπου 70 χώρες ανά τον κόσμο και 41000 εργαζόμενους, έχοντας καταγράψει πωλήσεις $15,2 δις για το 2012. Ο νέος χώρος που στεγάζει πλέον όλες τις δραστηριότητες της PPG στην περιοχή, εξυπηρετεί την αγορά της Ελλάδος, της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανίων και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για χρώματα Αυτοκινήτων, Οικοδομικά, Βιομηχανικά και Ναυτιλιακά.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ppg.com και www.sigmacoatings.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ: PRIMEX ONE - ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Η ΧΡΩΤΕΧ, στοχεύοντας διαρκώς στη διάθεση του «κατάλληλου προϊόντος για κάθε χρήση», συμπληρώνει την γκάμα των προϊόντων της, εισάγοντας στην ελληνική αγορά ένα νέο αστάρι για γυψοσανίδες, το Primex One.

Primex one FILLADIO
Tο PRIMEX ONE είναι ακρυλικό αστάρι νερού, εσωτερικής χρήσης, ιδιαιτέρως κατάλληλο για γυψοσανίδες. Το συγκεκριμένο προϊόν, αν επιλεχθεί σαν αστάρι για τη βαφή γυψοσανίδων, εξασφαλίζει:
• Εφαρμογή τελικού χρώματος ακόμα και σε
1 στρώση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος υλικών και εργατικών
• Εξομοίωση της απορροφητικότητας μεταξύ γυψοσανίδας και μερεμετιών ή ενώσεων
• Γέμισμα και κάλυψη τυχόν ατελειών της επιφάνειας
• Εξοικονόμηση χρόνου στην ολοκλήρωση των εργασιών βαφής
• Εύκολη εφαρμογή χωρίς ταλαιπωρία από τρεξίματα και πιτσιλίσματα
• Λεία επιφάνεια χωρίς ανάγκη τριψίματος

Στο σύνολο του κόστους βαφής γυψοσανίδας (αστάρωμα και τελικά χρώματα) και σε σύγκριση με τα συνήθη αστάρια πλαστικών, επιτυγχάνεται μείωση:
• Έως 40% στα υλικά
• Έως 50% στα εργατικά

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες 3L και 10L.

Σελίδα 1 από 2